image-2

Tìm hiểu việc áp dụng CRM vào quản lý tiến trình bán hàng – Sales pipeline hiệu quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *